Instrukcja działania systemu zgłoszeń

Instrukcja korzystania z systemu zgłoszeń.

Instrukcja zawiera wyjaśnienia i porady dotyczące użytkowania zakładki „Zgłoszenie”. Podzielona jest na działy, a każdy dział odpowiada określonej sekcji w systemie i zawiera artykuły opisujące sposób postępowania. W każdym z artykułów jest możliwość pozostawienia komentarza. Prosimy o Państwa opinie i uwagi: czy instrukcja była przydatna, jakie zmiany warto wprowadzić lub jakie informacje dodać. Zapraszamy również do pozostawienia kontaktu.

Rejestracja firmy

Jak zarejestrować firmę?
  1. Do rejestracji niezbędne jest zaproszenie do platformy,
  2. Otwórz wiadomość z zaproszeniem i kliknij „Dołącz do Platformy Logistycznej Logintegra”:

  3. Przeglądarka zostanie przekierowana na stronę rejestracji i pojawi się formularz rejestracyjny:
  4. Wypełnij formularz:
   1. NIP – wpisz numer NIP, wpisana wartość musi zgadzać się z numerem podanym przez osobę wysyłającą zaproszenie,
   2. Kraj –pole automatycznie wypełnione na podstawie wartości wskazanej przez Użytkownika wysyłającego zaproszenie,
  5. Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”. Jeśli formularz nie został wypełniony prawidłowo, pole które nie zostało zaakceptowane podświetli się na czerwono.
   Zostaniesz przeniesiony do nowego formularza:

   1. Imię i nazwisko,
   2. Hasło – Hasło powinno zawierać 8 znaków (cyfry oraz małe i wielkie litery)
   3. Powtórz hasło,
   4. Firma,
   5. Nazwa skrócona,
   6. Po wypełnieniu danych należy zapoznać się i potwierdzić warunki korzystania z systemu. Następnie kliknąć przycisk „Dołącz”. Jeśli formularz nie został wypełniony prawidłowo, pole które nie zostało zaakceptowane podświetli się na czerwono. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo, konto firmy i nowego użytkownika zostały utworzone.
  6. Zaloguj się przy użyciu loginu i hasła podanego podczas rejestracji po czym, potwierdź przyciskiem „Login”. Loginem jest adres e-mail na który zostało przesłane zaproszenie.
  7. Do korzystania z platformy konieczne jest uzupełnienie danych na zakładce „Firma”.
  8. Po przejściu na zakładkę „Firma” należy uzupełnić dane w kolejności:
   • Uzupełnienie danych głównych,
   • Uzupełnienie dokumentów NIP, REGON, KRS oraz załadowanie dokumentów poświadczających wprowadzone wartości,
   • Wybór grup w sekcji „Grupowanie”,
   • Uzupełnienie dokumentów ubezpieczenia i licencji (zgodnie z zadeklarowanymi grupami),
   • Kliknięcie „Wyślij prośbę o weryfikację!”

Uwaga. Po kliknięciu przycisku „Wyślij prośbę o weryfikację nie będzie już możliwości edycji danych głównych firmy. Jeśli coś wymaga zmiany proszę zrobić to przed kliknięciem przycisku „Wyślij prośbę o weryfikację” w późniejszym etapie nie będzie już takiej możliwości.

Uwaga 2. Klient musi zweryfikować Państwa zgłoszenie zanim firma zostanie dopuszczona do pracy na platformie. W tym celu proszę koniecznie pamiętać o kliknięciu przycisku „Wyślij prośbę o weryfikację!”.

Dane główne

Sekcja danych głównych jest miejscem w którym należy wprowadzić ogólne dane o firmie. Jest to sekcja, która jest uzupełniana raz od razu po rejestracji firmy w systemie.

W celu uzupełnienia danych głównych firmy otwórz zakładkę „Firma” a następnie uzupełnij formularz:

 1. Zapoznałem się z „Ogólne warunki świadczenia usług” (pole obowiązkowe) – pole wyboru. W celu potwierdzenia zapoznania się z warunkami OWŚU zaznacz to pole. W celu przeczytania dokumentu kliknij jego nazwę.
 2. Ulica (pole obowiązkowe) – pole tekstowe. Wprowadź ulicę przy której mieści się siedziba firmy,
 3. Miasto (pole obowiązkowe) – pole tekstowe. Wprowadź nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy,
 4. Kod pocztowy (pole obowiązkowe) – pole tekstowe. Wprowadź kod pocztowy siedziby firmy,
 5. Kraj (pole obowiązkowe) – lista rozwijana. Wybierz kraj w którym mieści się siedziba firmy,
 6. NIP – pole zostanie uzupełnione automatycznie. Załącz plik poświadczający przypisanie danego numeru NIP do firmy,
 7. REGON – pole liczbowe. Podaj numer REGON jeśli firma taki posiada oraz załącz plik poświadczający przypisanie danego numeru REGON do firmy,
 8. KRS/CEiDG – pole liczbowe. Wprowadź numer z wyciągu KRS lub numer z CEiDG jeśli firma taki posiada oraz załącz plik poświadczający przypisanie danego numeru REGON do firmy,
 9. Stan prawny (pole obowiązkowe) pole wyboru. Wskaż czy firma to spółka czy działalność gospodarcza,
 10. Opis floty – pole tekstowe,
 11. Posiadane certyfikaty – pole tekstowe,
 12. Potwierdź wprowadzone dane przyciskiem „Zaktualizuj”

Ubezpieczenie, licencja, grupowanie

Uprawnienia ADR.

Każdy z Użytkowników ma możliwość dołączenia do grupy przewoźników przewożących towary niebezpieczne. Dołączenie do profilu firmy uprawnień ADR jest możliwe w zakładce „Zgłoszenie”.

  1. Przejdź do sekcji „Grupowanie”:
  2. W punkcie „Podział ze względu na przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych” kliknij „ADR” aby dołączyć do grupy:
  3. Pojawi się prośba o potwierdzenie dodania uprawnień „ADR”, kliknij „OK”, żeby zapisać uprawnienia:
  4. Następnie kliknij przycisk „Zapisz” pod sekcją „Grupowanie”, aby dokończyć przyłączanie do grupy ADR.
   Usunięcie uprawnień ADR z profilu firmy można wykonać w identyczny sposób jak opisano powyżej. W zakładce „Zgłoszenie” przejdź do sekcji „Grupowanie”, następnie:

   1. W punkcie „Uprawnienia ADR” odznacz przycisk „ADR”,
   2. Potwierdź komunikat opuszczenia grupy (przycisk zmieni kolor na biały):
   3. Następnie kliknij przycisk „Zapisz” pod sekcją „Grupowanie”.

Jak dołączyć do grupy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności?

Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności jest grupą obowiązkową na platformie. Oznacza to, że należy przynależeć przynajmniej do jednej z grup znajdujących się w zakresie sekcji „Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności”.

Grupowanie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wiąże się z koniecznością uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

Przynależność do grup z sekcji „Rodzaj prowadzonej działalności” jest obowiązkowa.

 1. Grupa Transport międzynarodowy – aby móc przynależeć do tej grupy należy uzupełnić sekcje Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym, oraz Licencja z tym że przy dodawaniu licencji należy wybrać zakres międzynarodowy.
 2. Grupa Transport krajowy – aby móc przynależeć do tej grupy należy uzupełnić sekcje Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym, oraz Licencja z tym że przy dodawaniu licencji należy wybrać zakres międzynarodowym.
 3. Grupa Spedycja wymaga uzupełnienia sekcji Ubezpieczenie OCS oraz Licencji o zakresie krajowym lub na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.
 4. Grupa Przewozy do 3,5 tony wymaga uzupełnienia sekcji Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym.
Jak dołączać do/opuszczać grupy?

W celu otrzymywania przez firmy zleceń pasujących do ich zakresu działalności zostały utworzone grupy. Dołączenie do grupy powoduje doprecyzowanie profilu firmy oraz uściśla rodzaj otrzymywanych przez firmę zleceń w zależności od wybranych grup.

W zakładce „Zgłoszenie” przejdź do sekcji „Grupowanie”. Jeśli sekcja jest zwinięta, rozwiń ją klikając belkę z napisem.


Dołączenie do grupy następuje poprzez kliknięcie przycisku (o białym tle) z nazwą grupy. Opuszczenie grupy następuję poprzez kliknięcie przycisku (o zielonym tle) z nazwą grupy.

Po zaznaczeniu wybranych grup należy kliknąć przycisk „Zapisz” , żeby zatwierdzić zmiany.

Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

Grupowanie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wiąże się z koniecznością uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

Przynależność do grup z sekcji „Rodzaj prowadzonej działalności” jest obowiązkowa.

 • Grupa Transport międzynarodowy – aby móc przynależeć do tej grupy należy uzupełnić sekcje Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym, oraz Licencja z tym że przy dodawaniu licencji należy wybrać zakres międzynarodowy.
 • Grupa Transport krajowy – aby móc przynależeć do tej grupy należy uzupełnić sekcje Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym, oraz Licencja z tym że przy dodawaniu licencji należy wybrać zakres międzynarodowym.
 • Grupa Spedycja wymaga uzupełnienia sekcji Ubezpieczenie OCS oraz Licencji o zakresie krajowym lub na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.
 • Grupa Przewozy do 3,5 tony wymaga uzupełnienia sekcji Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym.
Jak dodać licencję?

W zakładce „Zgłoszenie” można dodać dane i skan posiadanej licencji.

W celu dodania licencji przejdź do sekcji „Licencja”:

Następnie rozwiń sekcję poprzez kliknięcie na belkę z napisem, po czym:

  1. Kliknij przycisk „+Dodaj licencję”,
  2. Kliknięcie powyższego przycisku spowoduje wyświetlenie formularza tworzenia nowej licencji. W formularzu należy uzupełnić następujące pola:
   • Zakres,
   • Numer licencji,
   • Data ważności.
  3. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk „Zapisz licencję”.

Po zapisaniu danych licencji należy dodać jeszcze skan dokumentu potwierdzającego posiadaną licencję. W celu dodania dokumentu należy kliknąć przycisk „Wybierz plik” i w oknie systemowym wybierz plik z dysku komputera.

W ten sposób licencja została dodana. Dane licencji można edytować do momentu zatwierdzenia ich przez pracownika firmy Klienta. Po zatwierdzeniu licencji nie będzie możliwości jej edycji.

Jak dodać nowe ubezpieczenie?

W zgłoszeniu współpracy należy uzupełnić dane ubezpieczenia w zależności od posiadanego rodzaju ubezpieczenia.

Do wyboru są następujące typy ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym,
 • Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym,
 • Ubezpieczenie OCS,
 • Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy,

Żeby dodać nowe ubezpieczenie należy przejść do zakładki „Firma”, a następnie:

  1. Znajdź w formularzu zgłoszenia sekcję z typem ubezpieczenia, które chcesz dodać i rozwiń szczegóły ubezpieczenia klikając nazwę tego ubezpieczenia:
  2. Kliknij przycisk „+Dodaj ubezpieczenie”,
  3. Zostanie wyświetlony formularz „Nowe ubezpieczenie”, w którym należy uzupełnić następujące pola:
   • Numer ubezpieczenia – pole tekstowe.,
   • Okres ubezpieczenia „od” – pole wyboru daty,
   • Okres ubezpieczenia „do” – pole wyboru daty,
   • Suma gwarancyjna (pole obowiązkowe) – pole liczbowe,
   • Waluta (pole obowiązkowe) – pole wyboru,
   • Zasięg terytorialny (pole obowiązkowe) – pole tekstowe,
  4. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem „Zapisz ubezpieczenie”.
  5. Po zapisaniu ubezpieczenia, należy załączyć zeskanowany plik dokumentu potwierdzającego dane ubezpieczenia:
  6. W celu dodania dokumentu należy kliknąć przycisk „Wybierz plik” i w oknie systemowym wybierz plik z dysku komputera.

W ten sposób całe ubezpieczenie zostało dodane. Dane ubezpieczenia można edytować do momentu zatwierdzenia ich przez pracownika firmy Klienta. Po zatwierdzeniu ubezpieczenia nie będzie możliwości edycji tego ubezpieczenia.

Sekcja użytkownicy

Zapraszanie nowych użytkowników.

W zakładce zgłoszenie, każdy użytkownik ma możliwość założenia dodatkowych kont dla kolejnych pracowników. Nowe konta będą automatycznie przypisane do firmy, w której zostaną utworzone.

Aby założyć nowego użytkownika przejdź do zakładki „Firma”, a następnie przejdź do sekcji „Użytkownicy”:

  1. Kliknij przycisk „+Zaproś,
  2. Zostaniesz przeniesiony do nowego ekranu z formularzem zaproszenia,
  3. Wpisz adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie.
  4. Kliknij przycisk „Wyślij”, na podany adres mailowy zostanie wysłane zaproszenie.

Sekcja blokad

Nieaktualne dokumenty?

Blokada w systemie uniemożliwia licytowanie i pobieranie zleceń przekazywanych przez logistyków.

Firma może zostać zablokowana w sytuacjach opisanych poniżej:

 1. Przynajmniej jedna cała sekcja (np. Licencja) zostanie odrzucona w trakcie weryfikacji dokumentu,
 2. Zostanie odrzucony lub wyłączony dokument, który był obowiązkowy i zależny od grupy „Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności”,
 3. Upłynie termin ważności wymaganego dokumentu.

Aktywne blokady będą wyświetlały się w sekcji aktywnych blokad w zakładce „Firma”. Blokada będzie aktywna do momentu podjęcia działań przez Użytkownika mających na celu usunięcie blokady (czyli zaktualizowanie dokumentów):

Blokada zostanie wyłączona po uzupełnieniu brakujących dokumentów. Dokumenty blokujące konto podświetlone będą czerwoną ramką.

 1. Żeby zaktualizować dokumenty należy otworzyć zakładkę „Firma” i znaleźć sekcję na którą jest nałożona blokada
 2. Kliknąć przycisk „Dodaj nowe ubezpieczenie”/”Dodaj nową licencję”, lub edytować istniejące ubezpieczenie o ile to możliwe,
 3. Uzupełnić brakujące dane,
 4. Kliknąć przycisk „Zapisz” przy edytowanym dokumencie,
 5. Załączyć dokument poświadczający wprowadzone dane.

POMOC TECHNICZNA